Telefon    +48 609 190 041

Mail   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OWS Scanpartner

Poniżej umieszczamy szczegółowe informacje na temat zasad sprzedaży i warunków transakcji w Scanpartner. Zapoznaj się z OWU!

 

Mężczyzna kartką w dłoni

I. Stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży

 

Niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży” (zwane dalej „OWS”) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów (zwanych dalej „Towarem”) zawieranych przez Sprzedawcę w osobie Tomasza Podgórskiego działającego pod firma Scanpartner Tomasz Podgórski NIP 5851214577 (zwanego w treści niniejszych OWS „Sprzedawcąalbo „Stroną”), na rzecz dowolnego podmiotu, który dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą, tj. nie jako konsument w rozumieniu art.384 § 3 kodeksu cywilnego (zwanego w treści niniejszych OWS „Kupującym” albo „Stroną”).

 

II. Zamówienia i zawarcie umowy

 

 1. O ile w treści danego oświadczenia Sprzedawca nie zastrzegł inaczej, żadne oświadczenie złożone Kupującemu przez Sprzedawcę, a dotyczące możliwości sprzedaży Towaru (włączając w to oświadczenie nazwane „ofertą”), nie stanowi wiążącej Sprzedawcy oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz będzie uważane wyłącznie za informację umożliwiającą Klientowi ewentualne złożenie Zamówienia, o którym mowa niżej w pkt II.4 i następnych.
 2. O ile w treści danego oświadczenia Sprzedawca nie zastrzegł inaczej, oświadczenie, o którym mowa wyżej w pkt II.1, ważne jest nie dłużej niż 7 (siedem) dni od chwili jego wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego (w przypadku wysyłki środkami komunikacji elektronicznej - od chwili, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Kupujący mógł zapoznać się z jego treścią).
 3. O ile w treści danego oświadczenia Sprzedawca nie zastrzegł inaczej, wskazana przez Sprzedawcę cena nie zawiera kosztów żądanych ewentualnie przez Kupującego certyfikatów, atestów, badań i konfekcjonowania Towarów, które to koszty będą doliczone do ceny Towaru, chyba, że strony postanowią
 4. Z zastrzeżeniem postanowień następnych, każde oświadczenie złożone Sprzedawcy przez Kupującego, a dotyczące możliwości zakupienia Towaru od Sprzedawcy (zwane w treści niniejszych OWS „Zamówieniem”), będzie uważane wyłącznie za złożoną Sprzedawcy przez Kupującego ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru wymienionego w Zamówieniu i na warunkach tam określonych. W przypadku, jeżeli Zamówienie odwołuje się do otrzymanego przez Kupującego od Sprzedawcy oświadczenia, o którym mowa wyżej w pkt II.1, warunki określone w treści owego oświadczenia Sprzedawcy, nie zmienione w treści Zamówienia złożonego przez Kupującego, uważać się będzie za element złożonej Sprzedawcy przez Kupującego oferty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 5. Zamówienie musi zawierać co najmniej dane Kupującego, szczegółowe informacje o zamawianym Towarze w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji (np. powołanie się na informację otrzymaną od Sprzedawcy, jeśli złożenie takowej poprzedzało złożenie Zamówienia) oraz dane dotyczące pożądanych przez Kupującego warunków realizacji Zamówienia.
 6. Otrzymane Zamówienie nie wiąże Sprzedawcy, a Sprzedawca nie jest zobowiązany ani do przyjęcia (akceptacji) tego Zamówienia ani do udzielenia na nie jakiejkolwiek odpowiedzi, z uwzględnieniem pkt II.7 OWS.
 7. Przyjęcie (akceptacja) przez Sprzedawcę Zamówienia i zawarcie w ten sposób pomiędzy Stronami umowy sprzedaży (zwanej w treści niniejszych OWS „Umową”) następuje wyłącznie pod warunkiem i z chwilą złożenia Kupującemu przez Sprzedawcę wyraźnego, wysłanego nieautomatycznie, bezwarunkowego oświadczenia o przyjęciu przez Sprzedawcę konkretnego Zamówienia złożonego przez tego Kupującego.
 8. Brak odpowiedzi Sprzedawcy na Zamówienie nie będzie interpretowany jako milczące przyjęcie Zamówienia, zaś przepisów art.682 i art.69 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
 9. Nawet uprzednie przyjęcie Zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowań Kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców dostarczających Sprzedawcy Towar), dostarczenie i sprzedaż Towaru są niemożliwe lub nadmiernie utrudnione albo grożą Sprzedawcy istotnymi stratami.
 10. Przyjęcie Zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji, gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego ewentualnie przyznanego Kupującemu przez Sprzedawcę albo gdyby Kupujący zalegał wobec Sprzedawcy z zapłatą jakichkolwiek należności albo ze spełnieniem jakichkolwiek innych świadczeń.
 11. W przypadku zamówienia przez Kupującego Towarów niestandardowych, np. nie znajdujących się u Sprzedawcy w bieżącej sprzedaży (na stanach magazynowych), albo konfekcjonowanych (np. ciętych) w sposób odmienny od fabrycznego, to niezależnie od treści Zamówienia i wszelkich wcześniejszych lub odmiennych uzgodnień Stron, Sprzedawca może (ale nie ma obowiązku) żądać wpłacenia przez Kupującego zaliczki na poczet ceny zamawianego Towaru.
 12. Niezależnie od innych postanowień niniejszych OWS, w związku z tym, że wierzytelności Sprzedawcy mogą podlegać ubezpieczeniu, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości bądź części, ze skutkiem natychmiastowym - w przypadku, gdy wybrany przez Sprzedawcę ubezpieczyciel odmówi objęcia ochroną albo cofnie lub ograniczy udzieloną ochronę ubezpieczeniową na wierzytelności Sprzedawcy względem Kupującego. Takie prawo odstąpienia Sprzedawca może wykonać do dnia otrzymania od Kupującego zapłaty albo satysfakcjonującego Sprzedawcę (według jego swobodnego uznania) zabezpieczenia całej ceny objętej Umową, jednak nie później niż w terminie 1 (jednego) roku od dnia zawarcia tej Umowy.

 

III. Tolerancje

 

 1. Do tolerancji w zakresie wymiarów i innych parametrów, odnoszą się ogólnie w tej branży stosowane normy dla poszczególnych rodzajów wyrobów, przy czym, o ile strony nie ustaliły inaczej, dopuszczalna będzie tolerancja nie mniejsza niż +/- 5%.
 2. Ilości Towaru określone w umowie mogą się różnić o +/- 10 %  w stosunku do ilości podlegającej wydaniu.
 3. Kupujący ma obowiązek odebrać Towar mieszczący się w zakresie tolerancji opisanych w pkt III.1-III.2, jako zgodny z umową, i zapłacić za niego cenę.
 4. Przy sprzedaży Towarów hutniczych ich ilość (ciężar) ustalana jest na podstawie ciężaru teoretycznego i w oparciu o ciężar teoretyczny obliczana jest cena, przy czym:
 • dla Towarów, których ciężar ustalany jest według jego objętości, przyjmuje się następujący ciężar teoretyczny:
 • 2,70 kg/dm3 – dla blach aluminiowych;
 • 7,20 kg/dm3 – dla blach cynkowo-tytanowych;
 • 8,50 kg/dm3 – dla blach mosiężnych i brązowych;
 • 9,0 kg/dm3 – dla blach miedzianych;
 • 8,0 kg/dm3 – dla blach stalowych. ze stali węglowej, nierdzewnej i kwasoodpornej;
 1. Wszelkie przekazywane ewentualnie przez Sprzedawcę atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość Towaru, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedawcę zawartych w nich danych a tym samym nie stanowią zapewnienia, że Towar spełnia wskazane w nich kryteria. Przekazywane dokumenty są każdorazowo jedynie informacją Sprzedawcy, że Towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami. Jeżeli Sprzedawca zobowiązał się wydać Kupującemu dokumenty, o których mowa w ust. 3, to przyjmuje się, iż może tego dokonać w terminie 10 dni od wydania Towaru. Wydanie dokumentu może nastąpić również poprzez wysłanie go e-mailem w formie skanu.

 

 IV. Ceny i warunki płatności

 

 1. Kupujący zapłaci za Towar cenę określoną przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia (akceptacji) Zamówienia, o którym to potwierdzeniu mowa jest w pkt II.7 OWS.
 2. Jeśli stawki cen zostaną określone w walucie innej niż polski złoty (PLN), to na fakturze cena będzie wyrażona – według uznania Sprzedawcy – albo w owej innej walucie albo też w postaci równowartości w polskich złotych danej kwoty wyrażonej w owej innej walucie, wg kursu sprzedaży tej waluty ogłoszonego przez NBP w dniu wystawienia faktury. Kupujący nie może dokonać płatności w walucie innej niż wskazana w fakturze VAT wystawionej przez Sprzedawcę zgodnie z treścią zdania poprzedzającego.
 3. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem Towarów, podatek lub jakiekolwiek inne obciążenie publicznoprawne lub nastąpią zmiany w wysokościach takich opłat, podatków lub obciążeń albo nastąpi zmiana o więcej niż 2% (dwa procent) cen surowców lub zmiana kursu walut, lub też wystąpią inne okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny Towaru, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny, wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.
 4. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń Stron nie wskazano czy dane stawki lub ceny są stawkami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej w danym czasie wysokoś
 5. W przypadku uzgodnienia prze Strony, że sprzedaż zostanie dokonana z odroczonym terminem płatności, zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury - zgodnie z ustaleniami Stron, w wypadku zaś braku takich ustaleń - w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia wydania Kupującemu Towaru. Jeśli Kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, odbioru Towaru w ustalonym terminie, cena i inne świadczenia muszą być mimo to uiszczone tak, jakby wydanie Towaru odbyło się zgodnie z Zamówieniem.
 6. W przypadku braku wyraźnego uzgodnienia przez Strony, że sprzedaż zostanie dokonana z odroczonym terminem płatności, zapłata całej ceny Towaru i innych należności mogących się ewentualnie wiązać ze sprzedażą lub dostawą, powinna zostać przez Kupującego dokonana nie później niż na jeden dzień roboczy przed terminem dostawy Towaru do Kupującego (w przypadku dostawy dokonywanej przez Sprzedawcę) albo odbioru Towaru przez Kupującego (w przypadku odbioru dokonywanego jego własnym staraniem).
 7. Jeśli Kupujący nie wykona jakichkolwiek swoich zobowiązań wobec Sprzedawcy, to po upływie 14 (czternastu) dni od upływu terminu przewidzianego na wykonanie przez Kupującego danego zobowiązania, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy, w całości albo w dowolnej części, bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań i bez potrzeby wyznaczania Kupującemu terminu dodatkowego. Takie prawo odstąpienia od danej Umowy Sprzedawca ma prawo wykonać w terminie 5 (pięciu) lat od dnia zawarcia tej Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Sprzedawcę, Kupującego obciąża wobec Sprzedawcy kara umowna w wysokości odpowiadającej 50% (pięćdziesięciu procentom) ceny brutto Towaru objętego Umową, od której odstąpiono, a nie dostarczonego Kupującemu wskutek odstąpienia od tej Umowy.
 8. Po upływie terminu określonego w pierwszym zdaniu powyższego punktu IV.7 OWS, Sprzedawca może też, z zachowaniem prawa do odstąpienia od Umowy w każdym czasie, zmagazynować Towar w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt Kupującego, i domagać się wykonania przez Kupującego Umowy, i dodatkowo zapłacenia przez Kupującego wynagrodzenia za magazynowanie Towaru nieodebranego terminowo przez Kupującego - w wysokości 2% (dwa procent) ceny brutto tego Towaru za każdy dzień magazynowania, a nadto kary umownej w wysokości takiej samej, jak przewidziana w pkt IV.7 OWS.
 9. Niezależnie od treści innych postanowień niniejszych OWS, Sprzedawca może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przekraczającego wartość kar umownych.
 10. Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy, zaś w przypadku płatności gotówkowych (dopuszczalnych tylko w zakresie, w jakim jest to zgodne z przepisami prawa, i tylko w razie wyrażenia przez Sprzedawcę wyraźnej zgody na taką formę płatność) - z chwilą przekazania gotówki Sprzedawcy za pisemnym pokwitowaniem.
 11. W wypadku uchybienia terminowi zapłaty Sprzedawcy służy roszczenie o zapłatę przez Kupującego maksymalnych odsetek za opóźnienie (w rozumieniu art.481 § 21c.) w transakcjach handlowych - w zależności od tego, które z tych odsetek będą wyższe.
 12. Zawsze przed przyjęciem Zamówienia, a po jego przyjęciu przez Sprzedawcę – w przypadku, gdy istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący może nie wywiązać się ze swojego zobowiązania płatniczego (co będzie się uznawać za uzasadnione w szczególności w przypadku, gdy Kupujący zalega wobec kogokolwiek ze spełnieniem wymagalnego zobowiązania), Sprzedawca ma prawo żądać - niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności - uiszczenia przez Kupującego, przed dostarczeniem i wydaniem mu Towaru, całej ceny Towaru i innych należności wobec Sprzedawcy, albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności, których uznanie za wystarczające zależy od swobodnego uznania Sprzedawcy.
 13. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje zobowiązania do dokonania zapłaty ani biegu terminu płatnoś Brak terminowej płatności zwalnia Sprzedawcę od odpowiedzialności z tytułu jakości Towaru, jego zgodności z Umową i z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy.
 14. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności, Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu otrzymania od Kupującego całej ceny tego Towaru i wszelkich innych należności związanych ze sprzedażą i dostawą tego Towaru.
 15. W przypadku, jeżeli Kupujący dokonał jakiejkolwiek przedpłaty (np. zaliczki, zadatku itp.) na poczet ceny Towaru, to wówczas:
 • przedpłata ta, jeżeli nie została zaliczona albo nie podlega zaliczeniu na poczet odszkodowań albo kar umownych (w szczególności zgodnie z pkt IV.15.(2)), zostaje rozliczona przy odbiorze Towaru (lub - w przypadku dostaw częściami - przy odbiorze ostatniej partii tego Towaru) poprzez jej zaliczenie na poczet zobowiązań Zamawiającego;
 • w razie nieodebrania Towaru przez Kupującego w terminie, albo w razie odstąpienia od Umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Kupującego, odpowiednia część (albo całość) tej przedpłaty może zostać przez Sprzedawcę zatrzymana tytułem naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedawcę, zaś pozostała część (albo całość) tej przedpłaty nie służąca naprawieniu takiej szkody może zostać przez Sprzedawcę zatrzymana tytułem kary umownej.
 1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w złożonej przez Sprzedawcę ofercie albo w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia lub, gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Termin płatności liczony jest od dnia wysyłki danej partii Towaru, chyba że w danym przypadku uzgodniono inaczej.
 2. Za wydanie kopii atestów materiałowych pobierane są opłaty wg przyjętych u Sprzedawcy stawek, a w przypadku braku takich publicznie dostępnych stawek Sprzedawcy – wg stawki indywidualnie ustalonej przez Strony.

 

V. Dostawy i skutki uchybienia terminom

 

 1. O ile nic innego nie wynika ze złożonej przez Sprzedawcę Oferty albo potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, dostawa Towaru następować będzie na zasadach DAP (wg INCOTERMS 2020) do siedziby Kupującego na terenie Polski. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje odbioru Towaru od Sprzedawcy własnym staraniem, w tym za pomocą przewoźnika lub innej osoby zaangażowanej przez Kupującego, związane z Towarem ryzyka i odpowiedzialność przechodzą na Kupującego z chwilą wydania Towaru z magazynu Sprzedawcy osobie dokonującej odbioru, w szczególności osobie prowadzącej środek transportu.
 2. Przed ustalonym terminem dostawy/odbioru, Kupujący powinien przekazać Sprzedawcy informacje umożliwiające identyfikację osoby uprawnionej do odebrania Towarów. W przypadku nie przekazania Sprzedawcy takich informacji w odpowiednim wyprzedzeniem albo w razie nieobecności upoważnionej do dokonania odbioru osoby w terminie i miejscu dostawy lub odbioru, Sprzedawca może wydać Towar dowolnej osobie czynnej w miejscu i terminie dostawy (w szczególności przewoźnikowi, który stawi się po odbiór z placówki Sprzedawcy albo dowolnej osoby obecnej w miejscu dostawy dokonywanej staraniem Sprzedawcy), zaś osoba ta będzie uważana za uprawioną do dokonywania w imieniu Kupującego wszystkich czynności związanych z odbiorem Towaru, jego sprawdzeniem, reklamacjami itp. (wydanie Towaru takiej osobie będzie uważane za jego wydanie samemu Kupującemu, na jego ryzyko i odpowiedzialność).
 3. W przypadku, gdy Strony nie poczyniły szczegółowych uzgodnień odnośnie jakości i opakowania Towarów, domniemywać się będzie, że dostarczane winny być Towary o jakości odpowiadającej średnim wymaganiom dla danego gatunku i rodzaju Towarów, i że winny one być opakowane lub pozbawione opakowania – wg obowiązujących przepisów oraz standardów obowiązujących w przedsiębiorstwie Sprzedawcy lub w przedsiębiorstwach jego dostawców (w szczególności producentów Towarów).
 4. Koszt opakowania innego niż określone wyżej w treści pkt V.3 OWS, a którego to opakowania Kupujący zażądał, obciąża Kupującego po cenie kosztów własnych Sprzedawcy. Kupujący może zostać obciążony również kosztami żądanego zabezpieczenia lub ubezpieczenia Towaru na czas transportu.
 5. W przypadku, jeżeli Sprzedawca zapewnia transport Towarów do uzgodnionego miejsca dostawy innego niż magazyn Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany jest zapewnić, własnym staraniem i na własny koszt, dokonanie niezwłocznego rozładunku Towarów w tym miejscu, zaś ryzyka związane z ładunkiem przechodzą na Kupującego w chwili podstawienia pod rozładunek środka transportu z tym ładunkiem.
 6. Kupujący zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan ładunku oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonych Towarów natychmiast po ich dostarczeniu (wydaniu) i dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie wydania, a także zgłosić przewoźnikowi i Sprzedawcy ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie oraz umożliwić przedstawicielowi Sprzedawcy zbadanie, w niezwłocznym terminie, nienaruszonych (w tym nieprzetworzonych) Towarów. Zgłoszenia przewoźnikowi należy dokonać natychmiast przy odbiorze (z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa, w tym przepisów przewozowych - w szczególności na dokumencie przewozowym), zaś zgłoszenia Sprzedawcy należy dokonać nie później niż w tym samym dniu roboczym, w którym nastąpił dostawa, której zgłoszenia te dotyczą. Zgłoszenia powinny nastąpić w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) oraz dodatkowo (dotyczy tylko zgłoszenia do Sprzedawcy) pocztą elektroniczną albo - w przypadku Umów zawartych za pośrednictwem platformy internetowej (np. sklepu internetowego) Sprzedawcy - za pośrednictwem tej platformy.
 7. Dokonanie przez Kupującego odbioru Towarów bez ich zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń natychmiast przy odbiorze Towarów będzie uważane za potwierdzenie, że Towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i posiadają prawidłowe cechy i właściwości - z zastrzeżeniem poniższego pkt V.8 OWS.
 8. Jeśli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie leżącego po stronie Kupującego, nie jest obiektywnie możliwe wykonanie natychmiastowej kontroli dostarczonego Towaru, kontrola przy odbiorze powinna obejmować co najmniej list/dokument przewozowy, ilość i stan opakowań, dane dotyczące oznaczenia Towaru na opakowaniu oraz uszkodzenia możliwe do zaobserwowania z zewną Natychmiast, kiedy stanie się to obiektywnie możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu Towaru, zanim zostanie on wykorzystany (w szczególności przetworzony), powinna być przeprowadzona szczegółowa, pełna kontrola Towaru. Postanowienia pkt V.6 zdanie drugie i trzecie OWS stosuje się odpowiednio.
 9. W przypadkach, gdyby przy odbiorze dostawy Towarów albo w trakcie ich kontroli dokonywanej zgodnie z treścią postanowień poprzedzających, nie było – przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności – możliwe stwierdzenie niezgodności Towaru z Umową albo stwierdzenie istnienia wady Towaru, wówczas termin zgłoszenia reklamacji wynosi 7 (siedem) dni od dnia, w którym przy zachowaniu takiej staranności zauważenie tego było najwcześniej moż
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikającym z zawarcia lub wykonywania Umowy, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy. W przypadku zwłoki Sprzedawcy w terminowym wydaniu Towaru dłuższej niż 1 tydzień, zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości odpowiadającej 0,2% ceny netto wydanego nieterminowo Towaru, za każdy dzień zwłoki przypadający po tym pierwszym tygodniu. Kara ta nie może jednak przekroczyć 10% ceny wydanego nieterminowo Towaru.
 11. W przypadku, gdy Stronie stanie się wiadomym, że nie będzie w stanie dotrzymać ustalonego umową terminu, powinna o tym niezwłocznie poinformować drugą Stronę, podając równocześnie przewidywany termin zrealizowania obowiązków, których dotyczy opóź
 12. Jeśli termin dostawy ulegnie przesunięciu z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi winy, w szczególności okoliczności przewidzianych w treści niniejszych OWS, Sprzedawca może przesunąć także następne dostawy w odpowiedni sposób (o odpowiedni czas) i nie odpowiada za skutki takiego przesunię
 13. Jeśli zwłoka Sprzedawcy dostawy dotyczy Towarów niestandardowych (w rozumieniu pkt II.11 OWS), Kupujący może odstąpić od umowy wyłącznie wtedy, gdy zwłoka była dłuższa niż 30 dni. Jeśli Kupujący nie skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zaistnienia podstawy do odstąpienia, po upływie tego terminu nie może on już od Umowy odstąpić na tej podstawie, zaś nowy termin dostawy wskazany w przesłanym mu przez Sprzedawcę zawiadomieniu powinien być uznany za wiążący Strony nowy termin dostawy.

 

VI. Jakość Towaru

 

 1. O ile Strony wyraźnie nie uzgodnią inaczej, na sprzedany Kupującemu Towar Sprzedawca udziela gwarancji jakości - na okres trzech miesięcy od chwili wydania Kupującemu tego Towaru.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość danego Towaru w szczególności w przypadkach, gdy:
 • doszło już do przetworzenia (w tym użycia albo zużycia, w jakikolwiek sposób) Towaru - pomimo, że stwierdzenie wady było możliwe przed przystąpieniem do jego przetwarzania lub innego używania;
 • wady Towaru powstały w trakcie transportu Towaru - w przypadku, gdy transport leżał po stronie Kupującego;
 • wady Towaru powstały w trakcie rozładunku;
 • dokonano naprawy albo innych operacji dotyczących wad Towaru, bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Sprzedawcy;
 • wada Towaru wynikła z niewłaściwego użycia Towaru, jego przechowywania albo innego postępowania z Towarem, w szczególności wbrew treści instrukcji i zaleceń Sprzedawcy albo producenta Towaru, albo wbrew zasadom ostrożności, staranności lub sztuki (np. budowlanej, konstrukcyjnej, montażowej, technicznej) itd.;
 • Kupujący nie dopełnił obowiązków wynikających z niniejszych OWS;
 • Kupujący uchybił terminowi płatności należności obciążającej go wobec Sprzedawcy albo terminowi wykonania innego zobowiązania wobec Sprzedawcy.
 1. Udzielenie gwarancji jakości oznacza, że w wypadku zgłoszenia mu wady Towaru objętej gwarancją, Sprzedawca powinien w odpowiednim terminie – nie krótszym jednak niż 30 (trzydzieści) dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji – podjąć decyzję odnośnie zasadności reklamacji. W razie niezłożenia przez Sprzedawcę żadnego oświadczenia w tym przedmiocie, wykluczone jest domniemywanie jego woli (w szczególności nie będzie się domniemywać uznania przez Sprzedawcę zasadności reklamacji i roszczeń Kupującego).
 2. W przypadku, gdy reklamacja jest zasadna:
 • wyłącznie do uznania Sprzedawcy należy decyzja o usunięciu wady albo o dostarczeniu nowego Towaru zamiast wadliwego (w tym drugim przypadku zobowiązanie Sprzedawcy obejmuje też konieczny transport Towaru dostarczanego w zamian za Towar wadliwy);
 • jeśli Sprzedawca zaniecha usunięcia w odpowiednim czasie wady lub dostarczenia nowego Towaru zamiast wadliwego, Kupujący ma prawo żądać odpowiedniego zmniejszenia ceny wadliwego Towaru albo - jeśli nadal istniejąca wada jest istotna (tj. uniemożliwia używanie Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem) - ma również prawo odstąpić od Umowy sprzedaży tego wadliwego Towaru (z zachowaniem przez Sprzedawcę prawa do wymiany w każdym czasie Towaru wadliwego na nowy, wolny od wad oraz prawa do usunięcia wad, co będzie uchylać skutki dokonanego przez Kupującego odstąpienia od Umowy).
 1. Warunkiem ponoszenia przez Sprzedawcę odpowiedzialności za jakość Towaru, jest obchodzenie się z Towarem i używanie tego Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem, z uwzględnieniem treści instrukcji i zaleceń Sprzedawcy i producenta Towaru, oraz zasad ostrożności, najwyższej staranności i sztuki zawodowej (np. budowlanej, konstrukcyjnej, montażowej, technicznej) itd..
 2. Jeśli przed przystąpieniem do, albo w trakcie przetwarzania lub używania Towaru możliwe jest, przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności, stwierdzenie, że Towar zawiera wady, z tytułu których Kupujący może mieć prawo dochodzenia roszczeń wobec Sprzedawcy, Kupujący i każdy inny podmiot władający Towarem musi wstrzymać się od przetworzenia i używania (albo od dalszego przetwarzania i używania) tego Towaru. W takim wypadku Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć wadliwy Towar i - do chwili jego zwrotu Sprzedawcy - przechowywać go w oryginalnych opakowaniach.
 3. Zużycie ponad 10% Towaru objętego daną dostawą, będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez Kupującego jakości całego Towaru objętego tą dostawą, i zrzeczeniem się przez Kupującego wszelkich roszczeń związanych z jakością tego Towaru. Nie dotyczy to sytuacji, w których zauważenie wady, przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności, nie było możliwe przed przystąpieniem do przetwarzania lub używania Towaru, albo w trakcie przetwarzania lub używania Towaru - w takim przypadku zdanie poprzedzające znajduje zastosowanie tylko do tej części Towaru, która została przetworzona już po tym, jak zauważenie wady, przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności, stało się najwcześniej moż
 4. Zgłoszenie Sprzedawcy wady, której zgłoszenie nie było możliwe wcześniej zgodnie z postanowieniami pkt V.6-V.9 OWS, powinno nastąpić nie później niż w ter minie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym przy zachowaniu takiej staranności zauważenie tej wady było najwcześniej moż
 5. Kupujący ma obowiązek udostępnić Sprzedawcy reprezentatywne próbki Towaru, którego dotyczy reklamacja, umożliwić zbadanie całego Towaru (zarówno przetworzonego, jak i nieprzetworzonego), którego dotyczy reklamacja, jak również przekazać niezbędne informacje dotyczące zastosowanych technologii obróbki Towaru oraz okoliczności i warunków, w których Towar został uż
 6. Koszty czynności Sprzedawcy i/lub producenta Towarów, i koszty świadczeń zatrudnionych przez nich osób i podmiotów, związanych z bezzasadną reklamacją zostaną pokryte przez Kupującego.

 

VII. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy

 

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy, związana z zawarciem, wykonaniem, niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem Umowy, albo z jakością Towarów, niezależnie od faktycznych lub prawnych podstaw i tytułów tej odpowiedzialności:
 • nie obejmuje naprawienia szkód poniesionych przez Kupującego z tytułu:
 • utraty spodziewanych korzyści;
 • strat produkcyjnych - w szczególności w związku poniesieniem przez Kupującego nakładów związanych z wykonywaniem przez Kupującego zobowiązań na rzecz osób trzecich, w tym także w związku z ewentualną potrzebą zwiększenia albo ponownego poniesienia przez Kupującego takich nakładów;
 • roszczeń osób trzecich, w tym roszczeń o zapłatę przez Kupującego kar umownych i odszkodowań;
 • szkód pośrednich, w tym wadliwości, niewykonania albo nienależytego wykonania wytworów, do których wytworzenia zostały albo miały zostać użyte Towary objęte Umową zawartą przez Kupującego ze Sprzedawcą;
 • szkód wyrządzonych komukolwiek przez Towar lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem – za wyjątkiem obowiązkowej, nie dającej się ograniczyć wolą stron, odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
 • utraty renomy rynkowej Kupującego, utraty dobrego imienia, utraty referencji itp.;
 • nie obejmuje żadnych świadczeń Sprzedawcy w zakresie, w jakim ich łączna wartość przekraczałaby 30% (trzydzieści procent) ceny netto Towaru, z którym wiąże się ta odpowiedzialność Sprzedawcy - ograniczenie to nie dotyczy wartości Towaru niewadliwego dostarczanego przez Sprzedawcę na wymianę za Towar wadliwy, zgodnie z pkt VI.4 OWS;
 • nie obejmuje skutków posiadania albo nie posiadania przez dany Towar określonych cech ani skutków przydatności lub nieprzydatności danego Towaru do konkretnych celów - z zastrzeżeniem pkt VII.4 zdanie pierwsze OWS;
 • jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w treści niniejszych OWS, nigdy zaś nie obejmuje odszkodowania pieniężnego (z zastrzeżeniem pkt VII.2 OWS);
 • może być ponoszona tylko pod warunkiem dopełnienia przez Kupującego wszystkich obowiązków i formalności przewidzianych w treści niniejszych OWS (w szczególności terminowego zgłoszenia stwierdzonych wad i wstrzymania przetwarzania i używania Towaru) - zaś uchybienie przez Kupującego jakiemukolwiek obowiązkowi skutkuje wygaśnięciem wszelkiej odpowiedzialności Kupującego związanej z Umową i Towarem, których dotyczył ten obowiązek obciążający Kupującego.
 1. Roszczenie o odszkodowanie z powodu zwłoki Sprzedawcy w wykonaniu dostawy może być wypłacone jedynie wtedy, gdy Kupujący odstąpił z tego powodu od Umowy, albo gdy przez Strony zostało zawarte co do tego odrębne porozumienie na piśmie (pod rygorem nieważności).
 2. Wszelkie roszczenia mogące przysługiwać Kupującemu wobec Sprzedawcy muszą być Sprzedawcy zgłaszane na piśmie (pod rygorem nieważności) najpóźniej w terminie 1 (jednego) miesiąca od chwili zaistnienia okoliczności, która może stanowić faktyczną podstawę danego roszczenia. Jednocześnie z przedstawieniem roszczenia, Kupujący zobowiązany jest przedstawić Sprzedawcy dowody zaistnienia wszystkich okoliczności, z których roszczenia te wynikają. Jeżeli skonkretyzowanie przez Kupującego w tym terminie wielkości swojego roszczenia nie jest, przy dołożeniu najwyższej zawodowej staranności, obiektywnie możliwe, Kupujący zobowiązany jest skonkretyzować w tym zgłoszeniu przynajmniej przedmiot i możliwą do oszacowania wielkość roszczenia. Zaniechanie takiego przedstawienia Sprzedawcy przez Kupującego swojego roszczenia (wraz z dowodami zaistnienia okoliczności uzasadniających to roszczenie) w tym terminie, skutkuje wygaśnięciem tego roszczenia w całości, bez możliwości jego zgłoszenia i dochodzenia przez Kupującego w terminie późniejszym.
 3. Odpowiedzialność za posiadanie przez dany Towar określonych cech lub za przydatność danego Towaru do konkretnych celów Sprzedawca może ponosić wyłącznie pod warunkiem, że udzielił Kupującemu zapewnienia (w formie wskazanej w pkt VIII.1 niniejszych OWS) że Towar posiada określone cechy albo że jest on przydatny do tych celów. W przypadku braku takiego zapewnienia ze strony Sprzedawcy, wybór Towaru oraz ocena jego cech i jego przydatności do konkretnych celów, objęte są ryzykiem Kupującego.
 4. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedawcę Towarem lub z wytworami, do których wytworzenia użyto Towarów sprzedanych Kupującemu przez Sprzedawcę, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić Sprzedawcę umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, przy czym Kupujący nie może uznać ani zaspokoić roszczeń tej osoby bez uprzedniej, pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Sprzedawcy.
 5. W stosunkach między Sprzedawcą a Kupującym w całości wyłączone jest stosowanie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej – w zakresie związanym z jakością Towarów wyłączona jest wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy oparta na tych przepisach o rękojmi, jak też na przepisach o niewykonaniu albo nienależytym wykonaniu zobowiązania.
 6. Niezależnie od innych postanowień niniejszych OWS, za cechy, jakość i użyteczność Towarów określone jako drugi gatunek, nawet w przypadku udostepnienia przez Sprzedawcę albo producenta związanej z takimi Towarami dokumentacji albo zapewnień - inaczej określającej/-ych jakość lub cechy tych Towarów, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności na żadnej podstawie prawnej.

 

VIII. Forma oświadczeń, kontakty i reprezentacja

 

 1. Wszelkie zmiany niniejszych OWS, jak też wszelkie inne oświadczenia woli o charakterze zobowiązującym albo rozporządzającym, a nadto też oświadczenia składane w wykonaniu Umowy (w tym, powiadomienia, uzgodnienia, potwierdzenia, reklamacje itd.), składane Sprzedawcy albo przez Sprzedawcę, dla swojej ważności muszą być złożone w formie pisemnej, elektronicznej albo dokumentowej.
 2. Strona zobowiązana jest zagwarantować, że do kont poczty elektronicznej tej Strony, faktyczny dostęp będą mieć wyłącznie osoby upoważnione do dokonywania w imieniu tej Strony czynności, o których mowa w ust.1 - w związku z tym komunikację nadaną z takiego konta poczty elektronicznej uważać się będzie za skuteczne oświadczenie tej Strony, zaś Strona ta gwarantuje, iż oświadczenia wysłane z takich jej kont pocztowych albo oświadczenia wysłane do niej na takie jej konta pocztowe będą tę Stronę wiązać ważne - niezależnie od tego, kto oświadczenie to wysłał albo odebrał, przy użyciu jej konta pocztowego. Postanowienia zdań poprzedzających nie mają zastosowanie, jeśli Strona, z której konta zostało wysłane dane oświadczenie, udowodni, iż nastąpiło to na skutek uzyskania do tego konta dostępu przez osobę nieuprawnioną, bez winy tej Strony i bez winy osób, za które Strona ta ponosi odpowiedzialność.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

 1. Przepisy Kodeksu Cywilnego i innych bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych, znajdować będą zastosowanie w odniesieniu do Umów tylko w zakresie nieunormowanym w treści niniejszych OWS.
 2. Niezależnie od treści niniejszych OWS, Umowa zawarta pomiędzy Stronami może ulec odpowiedniej zmianie w wypadku wprowadzenia bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych, z których treści wynikać będą dodatkowe obowiązki stron. W szczególności Sprzedawca może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów i okoliczności, które to zmiany mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie, zmianę warunków przyjętej już przez Sprzedawcę oferty (Zamówienia) Kupującego, albo już zawartej pomiędzy Stronami, lecz jeszcze nie wykonanej Umowy.
 3. O ile Strony nie uzgodnią, na piśmie, inaczej, uważać się będzie, że zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje żadnych innych świadczeń poza wydaniem Kupującemu Towaru stanowiącego przedmiot Umowy oraz przeniesieniem na Kupującego własności tego Towaru po otrzymaniu od Kupującego ceny sprzedaży (w szczególności zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje doradztwa ani pomocy odnośnie wykorzystania Towaru).
 4. Do rozpoznawania wszelkich sporów związanych z umowami, do których zastosowanie znajdują niniejsze OWS, właściwy będzie wyłącznie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.